Nieuwste boek

(Ook verkrijgbaar in het Nederlands)
(Leaver op papier? Klik hjir)

Bobo de aap is ûntsnapt út ’e dieretún om him nei wenjen te setten yn ’e bosk. Dêr is er sûnder it te wollen tsjûge fan in frijpartijtsje yn ’e fiver. Hy klimt út syn beam, siket wat klean byelkoar om...

Reacties

“Nei oanlieding fan blogferhaal Marten Hari Dy Marten Hari hat in namme: Hielke Hylkema. Syn grêf leit op The Somme American Cemetery yn Bony, boppe Saint Quentin yn Noard Frankryk. Ik strúnde der in moanne lyn rûn mei in Amerikaanske freon dy’t ûndersyk die nei twa sneuvele Amerikanen dy’t dêr ek lizze. De stien fan Hylkema seach ik poer tafallich, de namme trof my. No is it sa dat der op elts Amerikaansk militêr tsjerkhôf in yntendant is dy’t dy alle relevante ynformaasje jaan kin oer de sneuvele soldaten. Fan dy beide Amerikanen dêr’t it myn freon om gie hie er binnen it heal oere foto’s en nammen fan âlden en wit al net mear. Oer Hylkema wie it ienige dat de yntendant my dy deis sizze koe dat er perfoarst net yn Amearika berne wie want gjin middle initial. Hy soe noch kontakt mei my opnimme want it wie syn eare tenei dat er neat fine koe. Twa wike letter in mailtsje. It ienige dat er nei oeren en oeren sneupen fûn hie wie: 1. dat Hylkema gjin korporaal west hie sa as it op de stien stiet mar in deagewoane soldaat en 2. dat er om 1899 hinne berne wie yn Idaard. Fierder neat. Ik kin wol fan alles fine oer syn rezjimint en wêr’t er fochten hat, mar oer Hielke Hylkema, ‘in gewoane jonge dy’t op ien of oare manier yn it reach fan de Earste Wrâldoarloch fongen wie’ swije de annalen as it grêf. Oer Matahari noch dit: Alexander Cohen (https://fy.wikipedia.org/wiki/Alexander_Cohen) hat oer har skreaun op 21 novimber 1917, yn it jûnblêd fan De Telegraaf: “Ik heb het mensch ook een keer gezien in haar prestaties -ik meen in Augustus of September 1905- en ik vond haar bewegingen zoowel als de omlijsting daarvan: een breed, verguld schilderijkader, belachelijk. Erger: ergerlijk…. Vanwege de pretentie der ‘kunstenares’: het interpreteeren van Indische dansen. (…) die juffrouw Zelle, nagemaakte ‘Mata-Hari’, met haar nagemaakte contorsies (= heftige onwillekeurige bewegingen van armen en benen).” (Yn: De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen fan Rob Kamelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga; Nijgh & Van Dithmar, Amsterdam 2007; side 369-371). Lomme Schokker ”
door Lomme Schokker op 24 dec 2017
“Ha my de bûsen útskourd om dy gekke aap, Koos! ”
door Ger op 18 mrt 2017
“Aan de wandel in Friesland met de rugzak op moet er wel een boek mee. Toen dat uit was, heb ik in Sneek, bij van der Velde "De mjitte" gekocht. Prachtig! Iedere bladzijde had wel een onverwachte wending. Thuis heb ik het uitgelezen en het einde is zo mooi. Ik dacht: dit gaat verkeerd aflopen, en dan keert hij haar als het ware de andere wang toe. Ik ben er nog van onder de indruk. Waarom komen zulke mooie boeken niet onze kant (Rotterdam) op? Mijn dank en ik ga de bibliotheek hier vragen of het niet wat meer mag zijn, groeten van ellen, een lezer en wandelaar. ”
door Ellen op 23 sep 2016
Meer reacties

De boeken

Zestien verhalen die met toewijding worden beheerd door een gepensioneerde conducteur, dat is de verhalenbundel ‘Ik bedoel mar / Ik bedoel...
Het is 2065. Fryslân wordt in het kader van een wereldwijd klimaatakkoord prijsgegeven aan het almaar stijgende water. De oude koningin...
Meer boeken

Blog

Jèppen Mjènskip, zeg ik dat goed? 29 januari 2018
Dit jier is it 25 jier lyn dat Ljouwert Kultureel Haadstêd fan Europa wie, in hichtepunt yn de Fryske kulturele skiednis. Mei de belangrykste haadrolspilers sjogge wy dêrop werom. De...
Marten Hari 22 december 2017
Okee, se wie in spetter en woe dat witte ek. Fan #MeToo hie gjin kop heard, it tilde yn dy tiid fan manljushannen op mûtele frouljusknibbels, om fan de rest mar te swijen. Margaretha fan...
De toan fan 24 november 2017
Ik ha in wike lang álle columns op Omrop Fryslân lêzen. Sok dwaan liket, no’t ik it sa stean sjoch, op in taakstraf, mar gjin noed, ik kin it neifertelle. It begûn...
Ónno, hoe is it dêr?! 28 oktober 2017
Ik bin tsjintwurdich net foar de telefyzje wei te slaan. Sterker noch, ik kin net wachtsje oant it safier is en Fryslân Hjoed, it haadprogramma fan ús oars sa brave Omrop begjint. Want...
Boek Fan De Moanne 22 september 2017
Faak hearre je dat boeken te djoer binne. Mar kinne boeken ek te goedkeap wêze? Dy fraach skeat my troch de holle doe’t ik it nijste Boek fan de Moanne lizzen seach. It Boek fan de Moanne...
Meer blogs